Комисията за финансов надзор одобри оздравителна програма на ИП Трейдвил, относно предложена мярка за привеждане на финансовото състояние на дружеството в съответствие с изискванията на закона. Това ще стане чрез увеличаване на капитала на дружеството. Ще бъдат издавани нови обикновени акции с номинална стойност 1 лев в размер на 117 252 лева. Одобрената оздравителна програма трябва да бъде изпълнена в срок до 18 декември 2009 г.

КФН издаде лиценз на Трейдвил, за извършване на дейност като инвестиционен посредник през юни. Посредникът е с така наречен частичен лиценз, където изискуемият капитал е 250 000 лева.

Учредител и едноличен собственик на капитала на Трейдвил е Трейдвил, гр Букурещ. В състава на Съвета на директорите влизат Валентин Чизмару, изпълнителен член, Жулиета Мандажиева, председател на СД и Ивана Близнакова, зам. председател на СД.

На днешното си заседание Комисията вписа емисия ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар, издадена от ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД. Емисията е в размер на 173 763 обикновени акции  с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 56 лева всяка и е в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 19 740 000  лева на 21 477 630 лева.

Надзорът наложи временна забрана за търгово предложение от Иван Калинков за закупуване на акции на Бряст - Д АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Булброкърс.