Комисията за финансов надзор вписва последваща емисия от акции, издадени от Хелт Енд Уелнес АДСИЦ, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 502 860 лева, разпределени в 150 286  броя обикновени акции с право на глас. Номиналната стойност е 10 лева, а емисионната - 50 лева. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 975 000 лв. на 2 477 860  лв., осъществено чрез успешно приключило първично публично предлагане. Вписва емисията в публичния регистър.      

На днешното си заседание Надзорът не издаде окончателна забрана за търгово предложение от Адвент Уотър /Люксембург/” С.А. р.л. за закупуване на акции на Девин АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Елана Трейдинг. Коригираната цена от търговия предложител е 3.50 лева.