На днешното си заседание Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на Агро Финанс АДСИЦ.

Емисията е в размер на 16 137 954 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.20 лв. Емисията акции ще бъде издадена в резултат на двойно увеличаване на капитала на дружеството.

Агро Финанс АДСИЦ ще увеличава акционерния си капитал до 32 275 908 лв. Съотношението между издадените права и новите акции е 1/1.

Набраният капитал ще бъде използван за придобиване на земеделска земя.

Към 31 октомври в портфейла на дружеството има 53 849 дка земеделска земя.