Комисията за финансов надзор потвърди днес проспекта за първично публично предлагане на емисията на ФИА България АД. Тя е в размер на 525 хил. лв., разпределена в същия брой акции,с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.31 лв. всяка. Те  ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на ФИА България АД.

Дейността на „ФИА България” АД е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти, парцели и земеделска земя, както и развитие на недвижимата собственост. Дружеството е част от икономическа група, като ФИА Корпорейшън АД, Гърция, притежава 67.09 % от капитала на емитента.

ФИА България АД има едностепенна система на управление. В съвета на директорите влизат Магдалини Маргарити – изп. директор, Стефан Георгиев и Динко Черганлиев - членове на СД.