Комисията за финансов надзор /КФН/ направи проверка на емитентите Електроника АД и София мел АД. В резултат на проверката с търговията с акции на двете дружества надзорът е издал актове за установяване на административни нарушения.

На Симеон Личев /син на Георги Личев, изпълнителен директор на ИП Елана Трейдинг АД/ са издадени 2 акта. Първият акт е за нарушение на разпоредбата на забраната за извършването на сделки, които създават невярна или подвеждаща представа относно търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти. Вторият акт е за нарушение на забраната всяко лице, което притежава вътрешна информация да придобива финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

Симеон Личев попада в кръга на лицата с достъп до вътрешна информация относно подготвяния смесен закрит аукцион за продажба на акции на Електроника АД с посредник ИП Елана Трейдинг АД. Преди тази информация да стане публично известна той е извършил поредица от сделки с акции на дружеството, с което е създал невярна представа относно търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти.

На членове на Съвета на директорите на Електроника Комерс 97 АД и на Електроникакомплект АД надзорът е издал 10 наказателни постановления. С всяко наказателно постановление е наложена глоба от 20 хил. лв.

Въпросните лица са водили преговорите за организиране и провеждане на смесения закрит аукцион за продажба на акции на Електроника АД, съобщават още от КФН. Те са се възползвали от тази вътрешна информация, като са придобили акции на Електроника АД, които впоследствие са продали на аукциона на значително по-високи цени.

Комисията за финансов надзор е установила нарушения и с търговията с акции на София мел АД. На Константинос Контохристопулис, като член на СД на Лулис мел- България ЕАД, е издадено наказателно постановление и е наложена глоба в размер 20 хил. лв.

Той е участвал в преговорите относно търгово предложение за придобиването на акции от капитала на София мел АД. Константинос Контохристопулис се е възползвал от информацията и е извършил поредица от сделки с акции на София мел АД, като е купувал акции на дружеството, които след това е продл на по-висока цена (равна на цената на акция на търговото предложение), като така е извлякъл финансова облага за себе си.