Очертава се световната кризата, за разлика от първоначалните прогнози, да е доста продължителна, като вече има оценки това да бъде няколко години. А ефектите от нея ще са глобални и отрицателни, не само във финансовия и реалния сектор, но и в социалния, съобщи ст.н.с. д-р Владимир Царевски на дискусия организирана от Икономическия инистут на БАН за реформата на международната финансова система и глобалната финансова криза.

За отраженията върху България и по-специално при търговския баланс Владимир Царевски съобщи, че в условията на криза може да се очаква понижение на нарастването и на вноса и на износа.

„Важният въпрос е къде ефекта ще бъде по-силен? Според мен е по-вероятно негативният ефект от кризата да бъде по-силен върху българския износ. Основания за това дава стоковата структура и на вноса и на износа. Не малка част от нашия внос се състои от енергоносители, преди всичко нефт и газ, за които трудно бихме могли да очакваме намаление на физическите обеми. Същевременно е малко вероятно намаляването на цените на международните пазари, особено през лятото”, аргументира се Владимир Царевски.

Затова според него за търговския баланс не се се очертава благоприятна перспектива, и ако не се стигне до влошаване, то в най-добрия случай ще България ще продължи да отчита още 2-3 години огромни дефицити.

Експертът допълни, че не очаква съществено подобрение и при баланса на търговията с услуги, особено ако в резултат на кризата съществено се намалят приходите от туризма.

Заради кризата ще спаднат и преводите от чужбина, заради връщането на български граждани от най-засегнатите държави.

„Очертава запазване на огромните дефицити по текущата сметка на платежния баланс или дори умерено увеличение при по-негативния сценарий. Положителен ефект може да се очаква при възможно най-пълно, най-цялостно и ефективно използване на средствата по предприсъединителните програми на ЕС и на специализираните фондове на ЕС, но и тук както е известно в последно време се срещат големи трудности”, каза още Царевски.

Според него през следващите няколко години България ще трябва да разчита на нетен приход на средства, за да уравновеси платежния баланс. „В условията на кризата обаче е съмнително до каква степен ще може да разчитаме и в бъдеще на тези източници. Вече има признаци за свиваве на обема на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика, като намалението за 2008 г. е с няколко стотин евро”, допълни Царевски.