Нетна печалба в размер на 37.997 млн. лв. реализира за първите 6 месеца на годината ТБ Корпоративна търговска банка АД, показват неодитираните данни, публикувани в X3News.

В сравнение със същия период на миналата година банката е подобрила резултата от дейността си с 30.2%.

КТБ запазва своето 9-то място по сума на активите в България с 2.205 млрд. лв. Нарастването на активите от началото на годината е със 169.302 млн. лв. или 8.3%, се посочва още в междинния доклад за дейността.

Банката отчита обща капиталова адекватност от 14.28% към 30.06.2010 г.

С 8% е увеличена сумата на кредитите в портфейла на финансовата институция, който е с относителен дял от 68% в общата сума на активите. Класицифираните кредити извън групата редовни са в размер на 19.442 млн. лв. и съставляват 1.30% от общата сума на портфейла. Повече от половината от тях или 58.9%, възлизащи на 11.459 млн. лв., са класифицирани "под наблюдение", 30.1% са необслужвани, а 11% са причислени в групата на загубите.

Заделените провизии за загуби от обезценки през периода възлизат на 12.672 млн. лв. и покриват 0.84% от портфейла.

Привлечените средства към 30.06.2010 г. възлизат на 1.913 млрд. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!