Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на кмета на община Ботевград, в размер на 7193 лв., за сключен договор в нарушение на ЗОП.

КЗК обаче остави без уважение жалбата на „Пътно Поддържане - Дупница” ЕООД, срещу решение на зам.- кмета на Ботевград за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на път към завода за пластмасови тръбни системи на „Пайплайф България” ЕООД” в кв. 199”.

Съгласно новата разпоредба на чл.120б на ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Предвид обстоятелството, че към датата на сключване на договора в КЗК е постъпила жалба срещу решението за класиране на участниците и избор на изпълнител, то сключеният договор е в нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Според разпоредбата на чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (освен ако не е допуснато предварително изпълнение), но не се установят други нарушения на закона, КЗК не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.