Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на пряк или непряк самостоятелен контрол от „Евроком Кабел Мениджмънт България” ЕООД върху обособен бизнес на „Инсайт-Ком” ООД. КЗК постанови предварително изпълнение на решението.

„Инсайт-Ком” ООД разпространява телевизионен сигнал по кабелна мрежа и предлага Интернет-достъп на територията на гр. София. Дружеството има минимален пазарен дял.

След като изиска становища от различни браншови организации и регулаторни органи и извърши необходимия анализ, КЗК установи, че планираната сделка няма да създаде допълнителни бариери за навлизане на нови участници на пазара и не би могла да породи нови права и задължения за дружествата, които да се отразят негативно върху конкурентната среда.