Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, която ще се осъществи чрез придобиване на съвместен контрол над Корпоративна търговска банка /КТБ/ от страна на Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург и Бромак ЕООД.

Bulgarian Acquisition Company /Булак/ извършва сделки, свързани пряко или непряко с придобиване на дялови участия в предприятия, управлява, контролира и развива тези участия. Освен това създава, управлява, валоризира и осребрява портфейл от ценни книжа и патенти от всякакъв вид.

Предметът на дейност на Бромак включва чуждестранни средства за плащане в брой, придобиване и управления на дялови участия, финансов лизинг, факторинг, консултации и анализи на дружества. По данни на уведомителя капитала на Булак се притежава от ДРФ на Оман, който функционира като инвестиционно дружество на правителството на Оман. ДРФ на Оман и неговите дъщерни дружества притежават инвестиции и интереси на територията на България в сферата на недвижимите имоти, но нямат преки инвестиции в български банки.

Съгласно договор за покупко-продажба на акции от 31 декември 2008 г. в резултат на сделката Булак ще придобие 1 800 000 акции, представляващи 30% от капитала на КТБ.

Сделката цели разширяване на възможностите за развитие и растеж в корпоративното банкиране. Акционерите на банката ще разчитат на дългосрочния ангажимент на нов финансово стабилен партньор за подкрепа на дейността и стратегията на кредитната институция.

Извършеното от КЗК проучване на съответния пазар сочи, че липсват непреодолими бариери за навлизане на нови участници и реализирането на конкуренция. Според комисията ниските пазарни дялове на КТБ и нивото на пазарна концентрация не предполагат установяване или засилване на господстващо положение, като пряко следствие от сделката.