Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 42 692 лв. на Хит Хипермаркет ЕООД за неизпълнение на задължение за съдействие. Санкцията представлява 0,10% от общия оборот на дружеството за финансовата 2008 г., съобщават от комисията.

С няколко писма КЗК изиска от Хит Хипермаркет да представи копия на всички индивидуални договори за доставка на определени продукти, както и декларация, подписана от представляващите дружеството, за съгласие за получаване на данни от НСИ за периода 2007 – първото полугодие на 2009 г.

Дружеството не е представило исканите документи и по този начин е отказало съдействие на Комисията при изпълнение на нейните правомощия, като с това е извършило нарушение на чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията.

КЗК счита, че непредоставянето на изисканата информация и документи от страна на Хит Хипермаркет ЕООД затруднява проучването на преписката и пълното изясняване на фактическата обстановка и води до забавяне на образуваното производство.

За това нарушение на ЗЗК санкцията, която се предвижда, е в размер до 1% от оборота на дружеството за предходната финансова година.