През юли 2010 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо юли на предходната година с 0.55 пр.п. до 10%, а по тези, договорени в евро – с 1.40 пр.п. до 9.14%, съобщиха от Българската народна банка /БНБ/. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 1.96 пр.п. до 8.35% при кредитите, договорени в левове, и с 1.11 пр.п. до 7.63% при кредитите, договорени в евро.

През юли 2010  г. спрямо юни т.г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява  с 0.56 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро,  договорени в евро –  с 0.23  пр.п. Същият  показател  при кредитите  над 1 млн. евро,  договорени  в  левове,  се  повишава  с 0.65  пр.п.,  а  при  кредитите  над 1  млн.  евро, договорени в евро – с 0.17 пр.п.  

През  юли 2010  г.  средният  лихвен процент по кредитите  за  потребление  в  левове спада в сравнение с юли 2009 г. с 1.55 пр.п. до 12.60%, по жилищните кредити в левове – с 1.11 пр.п. до 9.41%, по жилищните кредити в евро – с 0.31 пр.п. до 8.43%, и по другите кредити в левове – с 0.46 пр.п. до 11.44%. 

През  юли 2010  г.  в  сравнение  с  юни  т.г.  средният  лихвен  процент  по  кредитите  за  потребление  в  левове намалява с 0.07 пр.п., по жилищните кредити в евро – с 0.08 пр.п., а по другите кредити в левове – с 0.53 пр.п. Същият показател при жилищните кредити в левове се повишава с 0.33 пр.п. 

Годишният  процент  на  разходите /ГПР/  по  кредитите  за  потребление  в левове  през юли 2010  г.  е 14.24%. Спрямо  юли 2009  г.  той  се  понижава  с 0.96  пр.п. Годишният  процент  на  разходите  по  жилищните  кредити  в левове в сравнение със същия месец на 2009 г. намалява с 1.23 пр.п. до 10.20%, а по жилищните кредити в евро – с 0.09 пр.п. до 9.37%.

През юли 2010 г. в сравнение с юни 2010 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.01 пр.п., а по жилищните кредити в левове и в евро – съответно с 0.25 и 0.02 пр.п.

Средният  лихвен  процент  по  депозитите  с  договорен  матуритет  в левове през юли 2010 г. в сравнение с юли 2009 г. намалява с 2.32 пр.п. до 4.04%, а по тези в евро – с 0.99 пр.п. до 3.41%. В сравнение с юни 2010  г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.16 пр.п., а по тези в евро – с 0.17 пр.п. 

През  юли 2010  г.  спрямо  юли 2009  г.  средният  лихвен  процент  по  депозитите  с договорен  матуритет  в  левове  намалява  с 1.95  пр.п.  до 6.04%,  а  по  тези  в  евро –  с 1.24  пр.п.  до 5.10%.  В сравнение с юни 2010  г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.05 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п.

През  юли 2010  г.  средният  лихвен  процент  по  овърдрафта  в  левове  е 9.16%.  Спрямо  юли  на  предходната  година  той  намалява  с 0.50  пр.п.  Средният  лихвен  процент  по  кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0.77 пр.п. до 10.07%, а по тези в евро се увеличава с 0.30 пр.п. до 7.99%.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли 2010 г. в сравнение с юли 2009 г. нараства с 0.21 пр.п. до 15.59%. Същият показател при кредитите за потребление в левове се повишава с 0.03 пр.п. до 12.34%, а при жилищните кредити в левове спада с 0.27 пр.п. до 9.36%. Средният лихвен процент по жилищните  кредити  в  евро  намалява  с 0.07  пр.п.  до 8.12%,  а  по  другите  кредити  в  левове –  с 0.59  пр.п.  до 12.15%.

През  юли 2010  г.  средният  лихвен  процент  по  овърнайт-депозитите намалява  спрямо  същия  месец  на  предходната  година  с 0.13  пр.п.  до 0.43%,  по  депозитите  с  договорен матуритет – с 1.22 пр.п. до 4.78%, и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие – с 2.43 пр.п. до 1.63%.

През юли 2010 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в сравнение с юли 2009 г. се понижава с 0.30 пр.п. до 0.66%, а този по депозитите с договорен матуритет – с 0.87 пр.п. до 6.30%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, спада с 0.35 пр.п. до 3.32%.