Понижението при лихвите по депозитите е по-рязко от понижението на лихвите при кредитите на годишна база. Това показва лихвената статистика на Българска народна банка за месец август, публикувана с днешна дата.

На годишна база средният лихвен процент по депозитите на домакинствата е намалял с 2.29 процентни пункта до 5.91% при влоговете с договорен матуритет в левове, а спадът при депозитите в евро е с 1.50 процентен пункт до 5.13%.

За бизнеса лихвите падат съответно с 2.61% до 3.97% при срочните депозити в лева и с 1 процентен пункт до 3.24% при депозитите в евро.

В същото време цената на кредитите се понижава с по-бавни темпове.

През август 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с август 2009 г. с 1.38 пр. п. до 12.58%.

По жилищните кредити в левове се наблюдава намаление с 1.17 пр. п. до 8.96%, по жилищните кредити в евро спадът е с 1.00 пр.п. до 8.04%, а по другите кредити в левове – с 1.11 пр.п. до 11.22%.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през август 2010 г. е 14.12%.

При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, през август  се наблюдава спад с 1.06 пр. п. до 9.94% на годишна база, а по тези, договорени в евро има намаление с 0.19 пр. п. до 9.75%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.41 пр. п. до 9.36% при кредитите, договорени в левове, и спада с 1.76 пр. п. до 7.51% при кредитите, договорени в евро.

С 1.54 процентни пункта до 0.17% е намалял на годишна база основният лихвен процент през месец август. На месечна база спрямо предходния месец юли ОЛП е спаднал с 0.01 процентни пункта.

За август 2010 г. индексът ЛЕОНИА е 0.17%,  което е с 1.40 процентни пункта понижение на годишна база, а СОФИБОР за срочност 1 месец е 2.27%, което е спад с 1.81 процентни пункта на годишна база. Тримесечният СОФИБОР е 4.04% или с 1.26 процентни пункта изменение спрямо август 2009 година.

В лихвената информация на БНБ се посочва, че доходността до падеж на държавни ценни книжа в лева с матуритет 5 години, постигната на вторичен пазар, намалява с 1.64 процентни пункта до 3.69% спрямо август 2009 година.