SPO-то на СПАРКИ- Русе АД ще се проведе на 19 февруари с ценови диапазано в границите 45.70- 55.50 лева. Дружеството от СПАРКИ Груп АД ще предложи 300 хил. акции, което е 10% от капитала на компанията, като 60% от емисията е заделена за професионални инвеститори, а 40%- за непрофесионални инвеститори и юридически лица. Методът на пласиране на емисията е бук билдинг. Набраният капитал ще послужи за увеличаване на производството и планирания ръст.

Пред DarikFinance.bg мениджърите на емисията София интернешънъл секюритис и Банка ДСК прогнозираха, че SPO- то ще бъде успешно, а емисията- презаписана повече от един път. Според тях моментът на борсов спад, в който ще се извърши предлагането, няма да повлияе сериозно на инвеститорите, тъй като то е ориентирано в по-голямата си част към професионалните инвеститори.

Илиян Скарлатов, директор Капиталови пазари на София интернешънъл секюритис.

При какви параметри ще считате предлагането за успешно?

Какъвто и да бъде процентът записване от страна на публиката, то ще е успешно, тъй като целта на компанията е тя да стане публична.

Кое наложи въвеждането на такъв двоен механизъм за защита на институционалните инвеститори?

Гледайки исторически за последните 7-8 месеца, институционалните инвеститори бяха най-онеправдани, тъй като има много строги рестрикции по отношение на капиталовата им структура и поради невъзможността да надуват цените вземаха изключително малко количество акции. Това беше нашият мотив да въведем пропорцията 60% от емисията разпределена сред професионални инвеститори и 40%- сред непрофесионални, съгласно определенията на закона.

Къде в границата, очертана от ценовия диапазон, очаквате да бъдат подадени най-голямата част от поръчките?

Очаквам цената да бъде между 49 и 51 лева. Държа да подчертая, че това са моите персонални очаквания без да ангажирам никого как да играе и какви да са нивата, на които да подаде поръчка. Ако бяхте ме питали в края на миналата година щях да кажа, че ще бъде всичко на максимална цена и ще бъде презаписано 5 или 10 пъти. Имайки предвид настоящия пазар, обаче, очаквам играта да се развива „в центъра на терена”.

Ще има ли презаписване?

Мисля че ще бъде презаписана цялата емисия, може и малко повече. Очаквам един път и половина, 1.7 пъти презаписване на предложеното количество. Мои лични очаквания.

Изчислили сте коефициенти, съгласно които цена/печалба е 15.7 при минималната граница на ценовия диапазон. Това ли ще е привлекателното за инвеститорите?

Перспективите са това, което купуват инвеститорите. Всеки един инвеститор купува ръст.

Николай Борисов, прокурист Банка ДСК

Познаваме клиента от доста години. Това, което се видя на финансовите отчети, този ръст от 30-40 процента годишно, ние сме го забелязали и отчели. От там беше и нашето съгласие да станем комениджър на емисията защото считаме, че неизбежно това ще е една успешна емисия, а ние с дъщерните дружества и пенсионната компания имаме интерес да инвестираме в сериозни дружества, които ни дават успех.

Вие ли предложихте този механизъм за гарантиране интереса на професионалните инвеститори?

Водихме дълги разговори с мениджмънта на компанията. Когато те определиха какви инвеститори търсят, а именно с дълъг хоризонт, не хора, които искат за един месец да изкарат някакви пари на борсата, тогава стигнахме до този механизъм.

А по отношение на ценовият диапазон? Как бе определен той?

Ценовият диапазон е на база съществуващите финансови резултати. Защото на българската борса се появиха много дружества, ценообразувани на база очаквания. Ние не слагаме бъдещата печалба, а моментната печалба. Само като илюстрация за това, което ви говоря, ще ви покажа печалбата неразпределена към момента. По капитал е 3 млн. лева, но основният капитал на дружеството заедно с печалбата е към 30 млн. лева. Така че купуваш дял от нещо, което вече има успех. Тоест дружеството може да реши още тази година или догодина да разпределя дивиденти, които за инвеститорите в България означава много.

Ще повлияе ли спадът на борсата на SPO-то на СПАРКИ Русе АД?

Ние също разсъждавахме дали е подходящия моментът, но решихме, че дружеството е такова каквото е и дали ще е след 3 месеца предлагането или сега, параметрите няма сериозно да се променят. Сериозните инвеститори усещат, че пазарът в някои дружества е подценен, така че инвестират там. Институционалните инвеститори не са емоционални инвеститори.

А дали ще повлияе спадът- не, няма да повлияе на решението на инвеститорите да купуват. Може би на бъдещите печалби на инвеститорите ще повлияе, защото купувайки сега, при положение, че не очакваме презаписване от 1 600 пъти, чистата им борсова печалба ще бъде по-голяма от очакваната. Защото на всички ни е ясно, че сега се намираме в момента преди да се възвърне борсата като печеливша.

* Материалът не представлява препоръка за вземане на инвестиционно решение.