На проведено вчера общо събрание на Момина крепост АД е взето решение акционерният капитал да бъде увеличен със собствени средства от 281 864 на 1 691 184 лв. чрез издаване на 1 409 320 нови акции с номинал от 1 лв., стана ясно от съобщение, публикувано на сайта на X3 News.

Старите акционери ще получат 1 409 320 броя акции на дружеството като срещу всяка стара акция ще бъдат получени 5 нови.

Последната дата за сключване на сделки с акции на Момина крепост на борсата, даващи право на глас на участие в увеличението на капитала, е 25 април.

Акционер в Момина крепост АД е Софарма АД, като притежава пряко и чрез свързани лица 48.27% от капитала му.

Днес акциите на Момина крепост АД се понижиха с 0.25% до средна цена от 54.98 лв., като по позицията се прехвърлиха 17 лота.