Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Сити Пропъртис АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими моти /секюритизация на недвижими имоти/.

Надзорът потвърди проспекта за публично предлагане на 150 хил. броя акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Те ще бъдат издадени от Сити Пропъртис АДСИЦ в резултат на първоначалното увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са Трансстрой-Бургас АД със 70% от капитала, ДФ „Ти Би Ай Динамик” – с 15% и ДФ „Ти Би Ай Хармония” – с 15%.

Председател на СД е Стоян Тошев, а зам.-председател – Янко Пашов. За изпълнителен директор е избран Велимир Тонков, който представлява „Трансстрой-Бургас” АД. Дружеството възнамерява да инвестира в жилищни, търговски и индустриални имоти, земеделска земя, парцели и офиси.