Комисията за финансов надзор одобри допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество АД. Проспектът е допълнен с информация от одитираните годишни отчети към края на декември миналата година на емитента и дъщерните му дружества.

Емисията е в размер на 5 583 411 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Минимална емисионна стойносте 5 лв. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството.

Дружеството е с двустепенна система на управление, като председател на надзорния съвет е Васил Божков, а председател на управителния съвете Явори Хайтов.

Основни акционери на дружеството са Васил Божков, притежаващ 80% от капитала и Орлин Хаджиянков с 20%.

Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество АД консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш: „Ремонтновъзстановително предприятие – Кьоне” АД – София, „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД – Русе, „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД – София и „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД – София.

Приоритет на емитента и неговите дъщерни дружества е утвърждаване на групата като най-голямата структура в страната, специализирана в изграждане, ремонт и модернизация на ЖП инфраструктура и подвижен ЖП състав / локомотиви, мотриси, вагони /.

Две компании, контролирани от Васил Божков, се търгуват на пода на Българска фондова борса. Тожа саХД Пътищаи Мостстрой АД.

Надзорът потвърди и проспекта за публично предлагане на емисия акции от Балкантурист Елит АД. Емисията е в размер на 15268031 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.