Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за първично публично предлагане на емисия акции на три дружества. Това са Херти АД, Сток плюс АД и МЕКОМ АД, стана ясно от днешното заседание на КФН.

Емисията на Херти АД, гр. Шумен в размер на 3млн. лв., разпределени в същия брой акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност 3.10 лв. Емисията акции ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Акционери със значително участие в Херти АД са Майер Експорт Импорт CmbH, Австрия с 34% от капитала, Захари Захариев с 25 %, Александър Юлианов с 33% и Елена Захариева с 8%.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите. Членове на СД са Захари Захариев, изпълнителен директор, Александър Юлианов, председател на СД, Йозеф Майер, Жулиета Мандажиева и Румен Костов, които са членове на СД.

Втората емисия, на Сток плюс АД, гр. Банкя, е в размер на 4809450 лева, разпределени в същия брой акции с право на глас. Номиналната стойност е от 1 лев.

Предметът на дейност на дружеството е покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижимите имоти. – проектиране, строителство, отдаване под наем, управление на недвижимите имоти.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите – Владислав Панев, председател, който притежава и 33.33% от капитала, Красимир Панев, изпълнителен директор, с 16.66% и Борислав Христов с 10.92 %.

Третият проспект, който надзорът потвърди е този на МЕКОМ АД, гр. София. Емисията е в размер на 10682 800 лева, разпределени в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност 2.20 лв.

Емисията акции ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Членове на Съвета на директорите на МЕКОМ АД са Драгомир Димитров, член на СД и изпълнителен директор, Маргарита Стоянова, член на СД и изпълнителен директор и Димо Стоянов, член на СД.