Комисията за финансов надзор прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.

Промените в наредбата целят усъвършенстване на изискванията към правилата на пенсионноосигурителните дружества за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска и на изискванията и ограниченията към хеджиращите сделки.

Добавя се изискване в правилата задължително да се посочват използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на информация за тази оценка.

Освен това на днешното си за заседание надзорът не включи Национална агенция за кредитен рейтинг АД в списъка на лицензираните агенции за кредитен рейтинг.