Ръководството на Министерството на земеделието и храните намали цената на поливната вода, заради трудната икономическа ситуация, в която се намират земеделските производители. Екипът на земеделското ведомство смята, че след предприемане на съответните мерки за оптимизиране дейността на доставчиците и прилагането на правителствената програма за развитието на хидромелиорациите в България, за следващите сезони ще се открият нови резерви и възможности за намаляване цената на поливната вода.

През последните няколко години цената на водата за напояване е била повишавана или е оставала на една и съща стойност. Няма съществена промяна и на поливните площи: при налични изградени поливни площи 7 471 131 дка към 2000 г., годни са  5 417 000 дка, а  реално се поливат около 450 000 дка. По ниската цена на водата ще е стимул за ползвателите да разширяват поливните територии и да отглеждат повече поливни култури.

Към момента на територията на страната има съдебно регистрирани и работят 92 сдружения за напояване, които стопанисват общински или държавни хидромелиоративни съоръжения. Сдруженията поливат средно около 65 000 дка площи при чувствително по-ниски цени на поливната вода.