Общо 50 394 000 лева ще отпусне държавата за финансирането на девет национални програми за развитие на средното образование, които през тази година ще осигурят допълнително финансиране за политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

Утвърдените национални програми са "Оптимизация на училищната мрежа" (24,8 млн. лв.) , "Система за национално стандартизирано външно оценяване" (4,4 млн. лв.), "Роден език и култура зад граница" (1,2 млн. лв.), "Ученически олимпиади и състезания" (2,6 млн. лв.), "Осигуряване на съвременна образователна среда" (5,2 млн. лв.), "Без свободен час в училище" (2 млн. лв.), "Развитие на педагогическите специалисти" (600 000 лв.), "Достъпно и сигурно училище" (2 млн. лв.) и "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" (1,5 млн. лв.).

За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти.

В програмата "Достъпно и сигурно училище" с въвеждането на модул "Сигурност" се подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1,5 млн. лв. за закупуване на технически средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес. Това се налага поради зачестилите случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за сигурност заради терористични заплахи.

Чрез програмата "Оптимизиране на училищната мрежа" детските градини получават 100% от средствата за обезщетения на персонала, докато за 2015 г. средствата за тях бяха 50%.

Програмите ще бъдат публикувани на страницата на Министерство на образованието и науката в рубриката "Програми и проекти".