Нетна печалба в размер на 5.322 млн. лева очаква да реализира Фазерлес АД- Силистра към третото тримесечие на 2007 година. Данните са от неконсолидирания отчет на дружеството, публикуван на сайта на БФБ- София. За сравнение, към същия период на предходната година постигнатият резултат е бил 2.192 млн. лв. Нараснали са и общите приходи, които към септември 2007 година са 24.855 млн. лева, при 16.713 млн. лв. за 2006 година.

Ръст бележат и разходите, които достигат до 19.533 млн. лева.

Основната дейност на силистренското дружество е производство на дървесно- влакнести плочи / фазер / и опаковки от масивна дървесина. Притежава активи за 19.094 млн. лева, а основният му капитал е в размер на 515 хил. лева, разпределен в толкова на брой акции с номинална стойност 1 лев.

Собственият капитал на компанията е нараснал от 12.477 млн. лева за деветте месеца на 2006 година на 17.332 млн. лева за същия период на миналата година, показва балансът на дружеството.

През декември месец миналата година Фазерлес АД замени БТК в изчисляването на индекса BGTR30. Аналог на дружеството на борсата по критерия сфера на дейност са Лесопласт АД и Алфа Ууд България АД.

В днешната търговия акциите на Фазерлес АД се вдигнаха с 13.64% до 228.70 лева средна цена за брой, при изтъргувани 273 лота.