Нетна загуба от 2.555 млн. лв. отчита от дейността си за първото полугодие на годината неохим АД. Това прави загуба от 0.96 лв. на акция, показва отчета на Димитровградският торов гигант към 30.06.2010 г.

Съпоставено с резултата към същия период на предходната година, когато дружеството бе на загуба от 8.147 млн. лв., отчета показва подобрение на ситуацията. Продажбите през първите 6 месеца на настоящата година са със 71% увеличение до 86.350 млн. лв.

Основна цел на дружествто е постигането на пълна натовареност на производствените мощности, като се визира запълване на капацитет от над 70%. Това води до намаляване на себестойността на изделията при запазване на цената на крайния продукт.

Желанието ни е да запазим пазарния си дял въпруки конкуренцията на вноса, се посочва още в отчета, публикуван в БФБ.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!