България отговаря на започналата наказателна процедура от Брюксел със скоростно приемане на промени, въвеждащи европейските изисквания.

На 18 декември 2014 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект, който, след като влезе в сила, ще замени сега действащия Закон за гарантиране на влоговете в банките, пише "Капитал Daily".

Въпросът е особено актуален в контекста на ситуацията около Корпоративна търговска банка (КТБ). С поставянето на банката под специален надзор се преустанови достъпът на вложителите до техните средства в продължение на няколко месеца.

В края на септември 2014 г. Европейският банков орган уведоми БНБ за откриване на процедура по разследване срещу България за нарушение на правото на ЕС във връзка с неспазване сроковете за изплащане на гарантирани депозити. В отговор БНБ посочи, че съгласно националното ни законодателство изплащането на депозитите следва да се извърши едва след отнемане лиценза на съответната банка.

Наред с други промени законопроектът цели да промени сроковете и условията за изплащане на гарантираните депозити в съответствие с преработената Директива 2014/49/ЕС и препоръката, отправена ни от Европейския банков орган.

Гарантираният размер на влоговете остава непроменен в общия случай и е в размер на 196 хил. лв. или 100 хил. евро. Същевременно се въвежда по-висок размер на гаранцията за някои видове депозити. Така, ако влогът е направен във връзка с определени важни събития в живота на вложителя, той е гарантиран за по-висока сума - до 250 хил. лв.

Отпадат и част от изключенията, при които влоговете не са гарантирани по сегашния закон.

Директивата изисква на вложителите да бъде осигуряван достъп до гарантираните суми в по-кратки срокове.

От друга страна, наред с отнемането на лиценза се въвеждат и други обстоятелства, при наличието на които може да се пристъпи към изплащане на гарантираните депозити.

Предвижда се легална дефиниция на "неналичен влог". Това е влог, който е изискуем и дължим, но не е бил платен от банката съгласно приложимите към него законови или договорни условия.

Предвиждат се промени по отношение на начините, по които се финансира Фондът за гарантиране на влоговете в банките. Законопроектът предвижда отпадане на встъпителните вноски на банките като средство за финансиране на фонда. Годишната премийна вноска, която всяка банка прави, ще бъде определяна пропорционално на степента на риска за банката. Тя ще се изчислява върху размера на гарантираните влогове за предходната година, формиран като средна стойност от размера на гарантираните влогове към края на всяко тримесечие.

Когато Фондът за гарантиране на влогове няма достатъчно налични средства, законопроектът предвижда да се събрат извънредни премийни вноски от банките. Размерът на вноските е до 0.5% от гарантираните влогове за една календарна година, изчислени към последното тримесечие, предхождащо датата на превеждане на вноските.

Една от съществените промени е свързана с възможността средствата на фонда да бъдат използвани за "спасяване" на банки, застрашени от неплатежоспособност.