На 22 февруари ще се състои първото общо събрание на облигационерите на Захарни заводи АД-Горна Оряховица. На него предстои да бъде потвърден избора на Банка Пиреос България АД за банка- довереник на заемодателите.

Горнооряховското дружество сключи облигационния заем на 27 декември 2007 година, когато емисията бе регистрирана от Централен депозитар. Заемът е с размер 3 хил. евро, като всяка от ценните книги е с номинална стойност 1000 евро и е със срок до падежа 60 месеца, считано от датата на сключване на облигационния заем.

Има и 3-годишен гратисен период за разсрочено погасяване на главницата на четири равни погасителни вноски в размер на 750 хил. евро. Купонът на настоящата емисия е плаващ, в размер на шестмесечния EURIBOR плюс 3.25 % на година, дължим на шестмесечни периоди.

В началото на годината от компанията обявиха, че е планиран ръст в производството на спирт до 11 млн. литра, с което да се достигне значителен пазарен дял в общия обем на потребление в страната. Захарни заводи АД очакват приходите от реализация на спирт да надминат 12% от консолидираните продажби на групата 2007 г., чиято стойност се очертава да бъде около 90 млн. лв.

В днешната търговия книжата на компанията поскъпнаха с 1.63% до 10.61 лева за акция, при изтъргувани 305 лота.