Общият индекс на цените на производител през март 2008 г. спрямо февруари нараства с 2.5%, а на годишна база с 15.3%, съобщиха от Националния статистически иниститут. Най-голямо е повишението на цените на енергийните продукти спрямо март 2007 г. и достига 26.4%, следва преработващата промишленост с повишение на цените на производител с 16.9%.
Само за март спрямо февруари повишението на цените на производител в преработващата промишленост е с 3.3%. Увеличават се цените при производството на храни и напитки - с 1.1%, при производството и леенето на метали - с 6.4% и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.2%.

* Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния пазар и на международния пазар, претеглени със структурата на продажбите на вътрешния и на международния пазар към общите продажби през базисната 2000 година.

**Индексите могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.