Обемът на записаните премии в общото застраховане за периода януари-август 2010 г. възлизат на 892 222 хил. лв., което е спад с 5.7% спрямо същия период на миналата година, съобщи КФН, като обобщи подадените данни от застрахователите. Размерът на премиите в животозастраховането е 159 103 хил. лв, което е ръст от 9.0 %. Общо застрахователния сектор отчита спад от 3.8 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки "Автокаско" (37.9 %) и "Гражданска отговорност" (33.3 %) или общо 71.3 % от премийния приход в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество", които заемат дял 18.9 % от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки "Гражданска отговорност", "Правни разноски", "Летателни апарати", "Обща гражданска отговорност", "Гаранции" и "Помощ при пътуване".

Най-голям относителен дял в приходите от премии, реализиран от животозастрахователите към края на месец август 2010 г., продължава да заема застраховка "Живот" и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 122 454 хил. лв. и формират 77.0 % от премийния приход в сектора.

Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4.2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 6 754 хил. лв. Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка "Живот" и рента, по "Допълнителна застраховка" и по "Постоянна здравна застраховка".

Към края на месец август 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 29 950 хил. лв., с което се отчита ръст от 8.1 % на годишна база. Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите "Други здравноосигурителни пакети" (32.0 %) и "Извънболнична медицинска помощ" (22.2 %). Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.08.2010 г. възлиза на 209 231.

Данните са публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, "Статистика", "Застрахователен пазар".