Министерството на финансите взе решение за провеждане на допълнителен аукцион на 28 октомври тази година. Ще бъдат предложени за продажба 5-годишни ДЦК от емисия с ISIN BG 20 300 09 117 с падеж 18 февруари 2014 година в обем от 30 млн. лева.

Тенденцията, която се е наблюдавала на проведените аукциони за продажба на дългосрочни ДЦК през септември, е продължила проявлението си и на проведения на 19 октомври аукцион за продажба на ДЦК с ISIN BG 20 300 06 113 с приблизителен остатъчен матуритет година и два месеца. Бил е отчетен много висок интерес както от банки първични дилъри, така и от техни клиенти (пенсионни фондове, договорни фондове, застрахователни дружества и др.). Подадените заявки са надхвърлили предложеното количество близо 4 пъти. Коефициентът на покритие на аукциона е 3,91 и е най-високият от декември 2006 г. до сега, се казва в съобщението.

Запазила се е тенденцията за намаляване на постигната доходност на първичния пазар на ДЦК. Средната одобрена доходност на аукциона е 3,74%, като спредът в сравнение с котировките на вторичен пазар на германски съкровищни облигации (бундесбондове) със същия приблизителен остатъчен матуритет е в рамките на 260 базисни точки, което е най-ниският спред, постигнат на първичен пазар спрямо бундесбондовете от началото на 2009 година. Тази тенденция е повлияна главно от демонстрираните категорични намерения от страна на правителството за провеждане на гъвкава и адекватна на финансовата ситуация емисионна политика за пазарно финансиране на заемните нужди на държавата, както и от доброто състояние и високата ликвидност на финансовата система в страната, допълват от финансовото ведомство.

През последните два месеца са се наблюдавали положителни индикации за промяна на пазарната среда в България. Рисковата премия на България, като емитент на суверенен дълг, измерена чрез показателя CDS спред (цената на протекция от неплатежоспособност), регистрира рекордно ниски стойности за последната година - 185 базисни точки на 23 септември тази година, при най-висока стойност от 698 базисни точки на 9 март тази година (193 базисни точки на 19.10.2009 година). От началото на годината цената на краткосрочния левов ресурс, измерен чрез индекса ЛЕОНИА, базиращ се на представителна част от сключените овърнайт депозити, намаля от нива над 4 на сто до 0,60 процента на 16 октомври 2009 година, което прави инвестицията в правителствени ценни книжа ниско рискова и много атрактивна, се казва в съобщението.

Българската народна банка, в качеството си на агент по обслужването на държавния дълг, oбявява условията за предстоящия аукцион на своята официална интернет страница.