Ценови диапазон от 5.90 – 7.20 лева за акция е определен в проспекта за първично публично предлагане на Инвестбанк АД. Дружеството ще предложи до 10 млн. нови обикновени безналични акции с право на глас, като методът за пласиране на емисията е бук билдинг.

Мениджър на предлагането е ИП Авал ИН АД, а проспектът е внесен в Комисията за финансов надзор в последния работен ден на 2007 година /28 декември/ и очаква потвърждение.

Цел на публичното предлагане е разширяване на клоновата мрежа на Банката, нарастване на обема на кредитния портфейл и оптималното му структуриране. Друга причина за предлагането е ефектът на публичния статут, който банката ще придобие след успешно приключване на първичното публично предлагане.