От днес /1 юли/ потребителите на фиксирани телефонни услуги ще могат да запазват номера си при смяна на своя адрес или на оператора.

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ публикува информация за потребители, с която разяснява условията и стъпките за реализиране на процеса.

Преди да предприемат действия за пренасяне на номер със смяна на оператора, абонатите е желателно да се осведомят кои оператори предлагат фиксирана телефонна услуга на територията на съответния географски код. Към момента разрешителни за предоставяне на този вид услуги на територията на България притежават 18 компании, имената на които са поместени в списък в страницата на КРС.

Номера(та) си могат да пренасят абонати на договор, при условие че са били клиенти на съответния оператор най-малко 3 месеца. За потребителите на предплатени услуги преносимостта е възможна, ако след активиране на първоначалния пакет са активирали допълнителна сума на минимална обща стойност 10 лв. към момента на подаване на заявлението.

За пренасяне на телефонен номер абонатите ще заплащат еднократна потребителска такса от 5 лева с ДДС при настоящия си оператор за всеки пренесен номер.

Процесът стартира след като абонатът подаде заявление за преносимост на номера при оператора, чиито услуги ползва в момента. Операторът следва да издаде удостоверение за съгласие за пренасяне до 2 дни от датата на подаване на заявлението, ако няма технически пречки за реализиране на преносимостта. Удостоверението е със срок на валидност 30 дни. В този срок абонатът следва да подаде молба до новия оператор за прехвърляне на номера. Максималният срок за пренасяне на номер е 15 работни дни за единични номера и 25 работни дни за пренасяне на група от номера. Приемащият оператор уведомява абоната за датата, на която ще се извърши техническото прехвърляне на номера. Времето за активиране в новата и деактивиране от старата мрежа, е с продължителност не повече от 8 часа. Въвежда се единен сигнал от 3 секунди за пренесените стационарни номера, който ще известява, че търсеният номер е абонат на друга мрежа.