Бюджетното салдо за май 2012 г. за втори пореден месец е положително и е в размер на 284,4 млн. лева, съобщи Министерството на финансите.

По този начин бюджетната позиция с натрупване за петте месеца на 2012 г. вече е положителна и към края на май по консолидирания бюджет се отчита минимално превишение на приходите над разходите в размер на 67,4 млн. лв., което се формира от излишък по националния бюджет в размер на 334,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 267,0 млн. лева

Съпоставена със същия период на предходната година бюджетната позиция по КФП се подобрява с 665,0 млн. лв. (0,8 процента от БВП), което основно е за сметка на подобрението на салдото по националния бюджет с 802,5 млн. лв. (1,0  процент от БВП), докато дефицитът по европейските средства нараства със 137,6 млн. лв. (0,2  процента от БВП). 

Подобрението в бюджетната позиция спрямо предходната година е изцяло за сметка на по-доброто представяне в приходната част на бюджета.

При разходите се отчита номинален ръст от 3,3 процента, който е свързан с нарастването на разходите по европейските програми, докато разходите по националния бюджет се свиват с 39,9 млн. лв. (0,04  процента). 

Фискалният резерв към 31 май 2012 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.