Отмина още един месец, в който банките продължиха да следват линията, която самите те начертаха преди почти година. Лихвите по депозити отново падат, при това банките показаха завидна активност в тази посока. Свидетелство за това са корекциите по депозитните продукти на 10 банки.

През юли имаше и някои нови изгодни предложения за кредити. Макар банките, които ги предложиха, да бяха малко /едва 4-5/, все пак на фона отпускарските месеци това определено е активност на банковия пазар.

Юли не отмина и без край на промоции. Приключилите промоционални предложения както при депозити, така и при кредити бяха съвсем малко. Общо три бяха те за тези продукти.

Срочни депозити

Обичаен брой от 11 банки промениха предложенията си по срочни депозити през изминалия месец. Интересното е, че 7 от тях предприеха промени по спестовните си предложения в първия ден от изминалия месец. Това само по себе си говори, че въпреки значителното понижение на лихвите по срочни депозити конкуренция между банките за привличане на депозанти все още има.

Потребителски кредити

Само четири банки предложиха новости по своите продукти през отминалия юли. Независимо, че броят им е малък, все пак имаше известна активност на банковия пазар през месец, който традиционно се характеризира с точно обратното.

Жилищни и ипотечни кредити

Още в първия ден на юли УниКредит БУЛБАНК представи новостите по своите кредити. Промените бяха отново в лихвите, като те пак нараснаха. Завишенията не са чувствителни, но за сметка на това вече трети месец малките завишения се натрупват и формират по-видимо общо покачване на лихвите за този период. През юли „Стандартен” и „Универсален” кредит поскъпнаха с 15 базисни пункта. По-малко поскъпнаха заемите на банката по програма „ПЪРВИ ДОМ”. Лихвите по левови заеми бяха повишени само с 5 базисни пункта, а в евро - с 10 б.п.

С промени стартира месеца и ОББ. От трезора представиха своята специална лятна промоция по всички видове ипотечни кредити. Клиентите на банката, които кандидатстват за ипотечен кредит в периода 20 юли, – 20 септември 2010 ще ползват 50% отстъпка от стандартната такса за усвояване по кредита. Промоционалните условия предоставят възможност на клиентите при усвояване на ипотечен кредит да заплатят такса от 0.75%, а не стандартна такса от 1.50% от размера на кредита.

Райфазенбанк беше също сред променящите условия, както и ТБ Д.

Статистика „Лоши кредити”

 

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 30.06.2010 г.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М срочни депозити BGN

През изминалия месец пет от банките, участващи в Индекса промениха офертите си.  Това бяха ПроКредит, Societe Generale Експресбанк, МКБ Юнионбанк, Тексимбанк и Alpha bank.  Първата банка влоши най-доброто си предложение, участващо в индекса с 0.75 п.п.  Societe Generale Експресбанк пък понижи годишната си лихва по промоционалното си предложение с 0.25 п.п.  МКБ Юнионбанк също с приблизително толкова понижи годишната лихва по тримесечния си „Сладък депозит”. При това предложение лихвата се понижи с 0.30 п.п. (от 5.30% на 5.00%).  Тексимбанк пък започна предлагане на нов промоционален продукт, нар „Тексим Лято 2010”. То се оказа с малко по-ниски годишни лихви, отколкото предходната промоция, което намери отражение и върху стойността на индекса. Alpha bank от своя страна също понижи най-доброто си предложение, участващо в индекса с 0.75 п.п.

Въпреки сравнително малкия относителен дял на всичките тези банки в индекса промените в офертите им понижиха неговата стойност от 5.00% на 4.71%. В процентно изражение индекса се понижи с 5.92 процента, като понижението е по-чувствително спрямо това за месец юни.

3М срочни депозити EUR

Банките, чиито оферти участват в индекса променили офертите през изминалия месец бяха също пет на брой. Четири от тях влошиха условията си по тези предложения и една от тях ги подобри. Банките с влошени лихвени условия бяха ПроКредит, Societe Generale Експресбанкк, Тексимбанк и Alpha bank. Аналогично на понижението на офертите на индекса в BGN ПроКредит банк влоши най-доброто си предложение, участващо в индекса с 0.75 п.п.  Societe Generale Експресбанк понижи годишния си лихвен процент по промоционалното си предложение с 0.25 п.п.  Тексимбанк и Alpha bank пък влошиха офертите си в индекса съответно с  0.75 п.п.  и 0.50 п.п.  Единствената банка с подобрени условия беше УниКредит Булбанк, която повиши с 0.33 п.п. най-доброто си предложение. 

Високият относителен дял на банката, участваща в индекса повиши неговата стойност. Повишение на индекса се забелязва за пръв път от 9 месеца насам. Това промени стойността на индекса от 4.00% на 4.08% спрямо предходния месец.

Потребителски кредити без поръчител

Само две банки от индекса през отминалия месец коригираха свои параметри и с това повлияха в немного голяма степен върху стойността му. За юли тя е 18.68%, което е с 13 базисни пункта по-малко от юни. Предвид факта, че само две банки повлияват стойността му може да се заключи, че корекциите при тях са осезаеми и това намаление всъщност не е съвсем малко. Разбира се, в края на юни структурата на индекса се променя и това също оказва допълнително влияние. То, обаче се изразява в косвено отражение на останалите банки, при които не се отчитат промени в условията по заемите.

През юли банките, които повлияха индексът са Alpha bank и Райфайзенбанк.

В Alpha bank съобразно приетата от трезора практика за актуализация на лихвите на всеки три месеца, лихвата беше леко понижена. Намалението е в размер на 11 базисни пункта, което резултира в подобрение на офертата с 13 базисни пункта. Допълнителен положителен ефект върху индекса оказва и засилването на тежестта на банката в него.

Райфайзенбанк от своя страна също подобри предложението си, при това осезаемо – с 1.40 п.п. Причината за това е промоционална кампания с по-изгодни лихвени условия по заемите. В резултат на нея сега най-доброто предложение на банката е с 1.61 п.п. по-евтино. И тук наблюдаваме засилване на влиянието на банката в индекса, което се отразява благотворно върху стойността му.

Потребителски кредити с поръчител

По отношение на този тип кредити банките не предприеха никакви стъпки да променят техните условия. В резултат на това нямаше банка, която да повлияе пряко върху индекса. Въпреки това той понижава стойността си, макар и почти невидимо. Индексът достига ниво от 17.19%, което е подобрение само с 4 базисни пункта, което пък от своя страна говори по-скоро за застой, отколкото за някаква промяна. Тази промяна може да се отдаде единствено на промяната на теглата в края на юни на банките, включени в индекса, като тези с относително по-изгодни предложения вземат незначително предимство. Независимо от разместванията в теглата на банките, те все пак остават несъществени и индексът запазва ниво близко до това от предходния месец юни.

Ипотечни кредити – BGN

С незначителна промяна на индекса отмина юли. Едва с 4 базисни пункта беше неговата корекция. Независимо, че тя беше в посока надолу до 11.05%, по-скоро е свидетелство за застой. Три банки оказаха пряко влияние върху стойността му, като две от тях в положителна посока. Въпреки това ефектът е почти невидим.

Първата банка с по-добро предложение е ОББ. Офертата на банката е с 12 базисни пункта по-изгодна в сравнение с юни. Причината за това е кампанията на трезора за 50% по-ниски такси за усвояване на заемите. Банката към края на юни запазва теглото си в индекса, поради което положителното влияние върху него можем да отдадем единствено на подобрението на параметрите по продукта.

Втората банка са подобрени условия е Райфайзенбанк. Там подобрението е с 61 базисни пункта, което се дължи на понижената с 50 б.п. лихва. За съжаление теглото на банката в индекса отслабва, но въпреки това тя допринася той да се понижи с 3 базисни пункта.

Единствената банка с влошени условия беше УниКредит БУЛБАНК. Там най-доброто предложение поскъпна с 5 базисни пункта. Причината е покачване на лихвата със същия размер. Традиционно банката притежава голяма тежест в индекса, която в края на юни нараства. Това, въпреки минималното поскъпване на офертата, оказва неблагоприятно въздействие върху индекса, като го повишава с 4 б.п.

Ипотечни кредити – EUR

Без промяна на индекса е равносметката за юли. Индексът остана на ниво от 9.45%. Само 2 банки коригираха своите най-добри предложения, поради което ефект върху индекса нямаше. Една от тези банки подобрява своите оферти и една ги влошава.

Банката с по-добро предложение е ОББ. Офертата на банката е с 12 базисни пункта по-изгодна в сравнение с юни. Причината за това е кампанията на трезора за 50% по-ниски такси за усвояване на заемите. Банката към края на юни намалява теглото си в индекса, което намалява положителното влияние върху него и допринася до понижението му с едва 3 б.п.

Банката с влошени условия беше УниКредит БУЛБАНК. Там най-доброто предложение поскъпна със 7 базисни пункта. Причината е покачване на лихвата с 10 б.п. Традиционно банката притежава голяма тежест в индекса, която в края на юни нараства. Това, въпреки минималното поскъпване на офертата, оказва неблагоприятно въздействие върху индекса, като го повишава със 7 б.п.

Промените в структурата на индекса и по-конкретно теглата на останалите банки неутрализират поскъпването на посочената оферта, както и поевтиняването на другата. Така, макар и косвено, останалите банки също повлияват индекса, като запазват юнската му стойност непроменена.

*Материалът е публикуван със съкращения!

** Източник: moitepari.bg