На смесеният закрит аукцион, които се проведе днес на БФБ-София, бе пласирано цялото количество от общо 1.057 млн. права на Спарки Елтос АД. Срещу тях не бяха записани акции от увеличението на капитала на дружеството. Минималната цена бе 0.10 лв., а максималната достигна 0.135 млн. лв. Стойността на транзакциите бе 106 322 66 лв.

Инвеститорите ще имат възможността да запишат една нова акция по номинална цена от 1.00 лв. и емисионна стойност от 16.00 лв. срещу пет от закупените права на Спарки Елтос. Крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала е 26 ноември 2007 г.

Спарки Елтос АД ще увеличи капитала си от 14 млн. на 16.8 млн. лв. Набраните средства ще бъдат използвани за за модернизация на производството, модернизация на леярна, подобряване на екологията на производството, автоматизация и други.