Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са намалели с 24.5% на годишна база към края на юни до 1.751 милиарда лева. Спрямо предходното тримесечие, обаче, те се увеличават с 1.4% /или 23.9 милиона лева/, сочат данни на Българската национална банка /БНБ/.

Върху вземанията по кредити на дружествата оказва влияние по-ниският размер на нетните покупки на кредити от други институции, обясняват от БНБ. Към края на юни  т. г. те възлизат на 972.8 млн. лв. /55.6%  от  вземанията  по  кредити/ при 1.404 милиарда лева /60.6% от вземанията по кредити/ към юни 2009 г.

В матуритетната структура преобладават кредитите с матуритет над 5  години. Те достигат 929.7 млн. лв. в края на юни 2010 г. Спрямо същия месец на предходната година, обаче, те намаляват с 28.6% /372.6 милиона лева/, а ръстът им в края на второто тримесечие на 2010 г. в сравнение с края на март т. г. е 1.7% /16 милиона лева/.

С 24.3 на сто до 1.485 милиарда лева са намалели вземанията по кредити от домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата /НТООД/ на годишна база, сочат още данните на националната банка. Спрямо предходното първо тримесечие, обаче, размерът им се увеличава с близо 41 милиона лева, или малко над 2 процента. Увеличава се и относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти – до 85%.

В  структурата  на  вземанията  по  кредити  от  сектор  Домакинства  и  НТООД пък  преобладават потребителските  кредити,  които  са 736.2 милиона лева в  края на второто  тримесечие на 2010  г. Те намаляват  с 35.4% /403 милиона лева/ спрямо юни 2009  г. и се увеличават  с 6.3% /43.5  милиона лева/ в сравнение с  март  т. г. Относителният им дял в общия обем на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намалява от 58%  към  края  на юни 2009  г.  до 49.6%  в  края  на юни 2010  г. 

Размерът  на жилищните  кредити  в  края  на второто  тримесечие на 2010  г. е милиона лева и е с 5.9% /41.1 милиона лева/ по-малък в сравнение с юни 2009  г. Спрямо март т. г. той се увеличава с 0.6%. Относителният дял на тези кредити нараства от 35.5% в края на юни 2009 г. до 44.2% в края на юни т. г. Другите кредити са общо 92.8 млн. лв. и намаляват с 26.7% /33.8 милиона лева/ в сравнение с края на юни 2009 г. В края на второто тримесечие на 2010 г. те са по-малко с 6.7% спрямо март т. г.

Според данните на БНБ, в края на юни вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 249.1 милиона лева, като е отчетено намаление от 26.8% /или с 91.3 милиона лева/ в сравнение с юни 2009 г. и с 6.5% /17.2 милиона лева/ спрямо март т. г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от резиденти се понижава от 14.7% в края на юни 2009 г. до 14.2% в края на юни т. г.

В края на юни 2010 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.568 милиарда лева. Те намаляват с 16.8% /519.4 милиона лева/ спрямо юни 2009 г., когато размерът им е 3.088 милиарда лева. В сравнение с края на първото тримесечие на т. г. пасивите се понижават с 0.6%.

В  структурата  на  пасивите  преобладават  получените  кредити – общо в размер на 1.924 милиарда лева  в  края  на юни  т.  г. Размерът им намалява с 24.2% на годишна база и с 1.7% в сравнение с края на март 2010 г. Относителният дял на кредитите в пасивите се понижава от 82.3% в края на юни 2009 г. до 74.9% в края на второто тримесечие на 2010 г.