Търговия с права на Имоти Директ АДСИЦ, който е в процедура по увеличаване на капитала, предстои да стартира на БФБ. От борста все още не съобщават точната дата, на която ще започне търговията, но фиксират крания срок за търговия, както и крайния срок за прехвърляне на правата, които са съответно 1 и 5 октомври.

Към момента капиталът на Имоти Директ АДСИЦ е разпределен в 210 хил. акции. За да бъде извършено увеличението на капитала се издават 210 хил. права, които дават право за записване на 1 890 000 нови акции. Сътношението между издадените права и новите акции е 1/9.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 17.09.2010 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 15.09.2010 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!