Съветът на директорите на БФБ-София АД е взел решение за прекратяване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Улпина АДСИЦ. Решението влиза в сила от 20 ноември, съобщиха от институцията.

Причината за окончателното спиране на публичното предлагане на акции на дружеството със специална инвестиционна цел от страна на Комисията за финансов надзор /КФН/ е отказ от потвърждение на допълнение на проспект за публично предлагане на Улпина АДСИЦ.

Мотивът на КФН е, че дружеството е сключило договор за кредитна линия с небанкова институция. Според законовите разпоредби, дружеството има право на взема кредити единствено от банкови институции, а освен това договорът е сключен по време на лицензионното производство и без надзорът да бъде уведомен.

Учредители на дружеството са Хърсев КО КДА с 35% от капитала, ИД БенчМарк Фонд - 2 АД с 30% и Фактор И.Н. АД с 35% от капитала.