Кратка история: Оловно-цинковият комплекс АД в Кърджали работи от 1955 година. Обемът на производство тогава е 5 000 тона цинк, 7 000 тона сярна кисерина и 8 000 тона оловна сплав. Извършеното подсилване на мощностите води до увеличаване на капацитета до 27 500 тона електролитен цинк, 45 000 тона сярна киселина и 33 000 тона първично олово. Основни пазари са Турция, Гърция, Румъния, Унгария, Чехия, Македония, Сърбия и Черна гора, Украйна, Италия, Египет, Израел, Сирия.

Акционерна структура:Мажоритар в дружеството е Интертръст Холдинг БГ АД с притежание на 7 570 960 акции, представляващи 89.93% от капитала на дружеството. Изпълнителният директор Славея Ангелова Стоянова държи 120 акции или 0.0014% от капитала на ОЦК.

Финансови данни по последен отчет: По данни от неконсолидирания отчет за периода 1.01 - 30.09.2009 година, дружеството реализира 2.002 млн. лв. нетна печалба, при 9.940 млн. нетна загуба за същия период на предходната година. Продажбите намаляват до 86.690 млн. лв. Произведени са 15 786 тона олово и 17 991 тона цинк.

Мениджмънта за ОЦК

Валентин Захариев, изпълнителен директор на Интертръст Холдинг БГ АД.

Какво се случи с ОЦК през кризисната 2009 година?

Обстоятелствата ни принудиха да съкратим около 30% от персонала, без това да доведе до намаляване на производството. Това говори, че преди кризата сме се разпрострели в щатовете,  назначили сме повече работници, отколкото е трябвало. Сега с този състав се работи нормално, и така може да продължи. Намирам, че това е една от положителните черти на кризата.

Къде ви удари най-силно кризата?

Ние нямахме свити пазари, но ниските цени бяха основната причина за проблемите, тъй като ние имахме голям запас от суровини на по-високи цени. Това даде съответното отражение върху намалелите продажби като обем. ОЦК от страна на пазар не е страдал, а пострада от цените и продажбите под себестойност. На три пъти обезценявахме нашите суровини и въпреки това реализирахме през 2008 и 2009 година загуби.

ОЦК като цяло през 2009 година е на печалба, не мога да ви кажа точно с колко, очакваме да бъде около 4-5 млн. лв. Четвъртото  тримесечие на годината се забеляза голям подем в цените на цветните метали, което даде възможност да направим добър резултат, надявам се. Но окончателно данните ще обявим в края на януари или февруари. 

Съвпадат ли вашите възгледи за кризата с тези на държавните ръководители?

Кризата продължава. Аз се учудвам, че министър Дянков очаква тя да свърши пролетта. Такова нещо аз не виждам. Според мен, а и според много анализатори, дори има симптоми отново за критични моменти в икономиката на щатите, Испания, Ирландия през 2010 година. Това са все страни с висока безработица.

В същото време анализатори обръщат внимание върху ръста в цените на суровините, което се тълкува като подем в производството...

Подем няма. Ще видите в отчета на националната статистика, че производството през четвърто тримесечие продължава да спада. Аз съм убеден, че то ще продължи да спада и през първо тримесечие на 2010 година, което означава рецесия. Когато БВП спре да се движи с отрицателен растеж, тогава може да се каже, че сме излезли от рецесията, но не и от кризата. Кризата е забавяне или липса на растеж, докато рецесията е връщане назад. Така че аз съм учуден на тези оптимистични изказвания, които правят някои хора, но може би те имат по-точна информация и по-обширен поглед.

Коментира се, че тези мерки не са за тази криза. Съгласен ли сте с това мнение?

Аз кой знае какви мерки не съм видял. Една от мерките е възлагане, но в големи мащаби, на работа по инфраструктурни обекти, защото държавата е собственик само на инфраструктурата и на някои строителни обекти, свързани с държавнта администрация. Да се възложат тези поръчки означава да се намали безработицата. 

Ето, след 6 месеца говорене, сега се откриха поръчките за завода за боклук и магистрала Тракия. Доколкото знам обаче от български опит, сигурно няма да се приключат скоро тези търгове, сигурно ще има обжалвания и други перипетии. Мога да ви дам пример с нашата фирма, която втора поредна година участва в търг за концесия на пристанище Лом и една мина. Стоим втора година в омагьосан кръг, като непрекъснато удължаваме банкови гаранции за търг, открит преди 2 години. Ако и с Тракия и завода за боклук се случи нещо такова, аз не мога да си преставя какво ще се случи.

На какъв етап е инвестиционната ви програма за модернизация на цинково производство в ОЦК?

Имаме не само министерска, но и благословия от местната власт да реализираме инвестиционната си програма. Минахме през Общински съвет, взехме си всички документи и сега чакаме 21-дневен срок за евентуални възражения от страна на обществеността, след което вземаме разрешителното за строителстово и сключваме договор за изпълнение на строително монтажните работи по модернизацията. До 15-18 месеца ще пуснем първия етап на обновеното цикново производство, като смятаме да възложим нещата на местна фирма от кърджалийска област, за да позпомогнем заетостта.

Дали сме в екоминистерството и друг проект, който очакваме да бъде разгледан и сме стартирали някои финансови разплащания по него. Той е свързан с модернизация на оловно производство. Така че това може да бъде следващия етап на инвестиционната ни програма.

Изясниха ли се споровете с местна власт по отношение на замърсяванията, за които ековластите периодично ви налагат и санкции?

Разликата между нас и общинарите е такава, че те искат спиране на производство, а ние искаме да променим нещата. Аз недоумявам защо така се развиха нещата и каква беше тази тесногръда политика. Досега всичко щеше да е пуснато, да работим с нови мощности, по-ефективно. Според мен общинското ръководство е не по-малко виновно за екологичната обстановка, заради тези си действия.

Какви са прогнозите ви за ОЦК през 2010 година?

За радост, цените на металите - и цветните, и базовите метали,  нараснаха. В никакъв случай няма да се върнат на старите цени от 2008 година. Ще се задържат на това място, ще има волатилност, която ще се дължи на редица фактори от световен характер, като започнем от развитието на китайската икономика и стигнем до суровинната обезпеченост.

С всяка година това се очертава като опасност. Както ние, така и наши колеги обръщат внимание на вторичните суровини, тяхното рециклиране и повторно оползотворяване. Всеки търси начин да преодолее и тази суровинна криза, която може би ни чака през следващите години.

Поводът да я очаквам е фактът, че бяха закрити мини в Турция, Сърбия, Полша. Затвориха няколко мини в Румъния. Има мини в света, които при това ниво на цените не могат да бъдат ефективни и трябва да изчакат още малко увеличение на цените, за да оправдаят икономически своето пускане. Суровинната криза може да дойде, но може и да се преодоблее. Всичко зависи от икономическата обстановка.

Надявам се през новата година ОЦК да стигне до продажби от порядъка на 120- 150 млн. долара.

Пазарът за ОЦК

Петър Маринов, Стандарт Инвестмънт АД

Каква е оценката ви за работата на Оловно цинков комплекс АД през тази година, като се вземат предвид трудностите на икономическата и финансова криза? Адекватни ли бяха действията на мениджмънта за справяне с трудностите? Смятате ли, че натиск върху работата на ОЦК оказваха и други фактори, освен кризата?
 
ОЦК сред дружества, които първи почувстваха кризата и базирайки се на постепенното увеличаване на индустриалното производство и на новите поръчки, може да се очаква подобряване на финансовите му резултати. Ръководството на дружеството е съумяло за деветте месеца на 2009 г. да оптимизира разходите в съответствие със спада в производството: разходите за възнаграждения са намалели с около 22% през деветмесечието на 2009 г. спрямо  деветмесечието на 2008 г., а разходите за външни услуги – с около 7%. 
 
Как измененията в цената на оловото и цинка повлияха върху финансовите резултати на дружеството?

Факторният анализ на изменението на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) на Дружеството за третото тримесечие на 2009 г. спрямо третото тримесечие на 2008 г. води до следните изводи:

(1)   Изменението на продажбите оказва негативно влияние от 15.5 млн. лева през третото тримесечие на 2009 г., докато изменението на оперативните разходи оказва положително влияние в размер на 26.7 млн. лева. 

(2)   Сегментният анализ на продажбите показва, че и през третото тримесечие, както и през второто тримесечие на 2009 г., цинкът се представя по-добре от оловото: и по отношение на цинка, и по отношение на оловото, изменението на валутния курс долар/лев е оказало положително влияние върху изменението на приходите през двата отчетни периода.

Понижението на продажбите през третото тримесечие се дължат на спад в продадените количества. За последните 15 месеца (периода трето тримесечие на 2008 г. – трето тримесечие на 2009 г.) дружеството е постигнало най-висока цена на реализация на цинк и на олово в левово изражение. 
 
През месец октомври МОСВ одобри проекта за модернизация на завода. Какви са очакванията ви от реализация на този инвестиционен проект и кога можем да очакваме резултати?
 
Двата мащабни проекта на ОЦК– модернизация на цинковото и оловното производство – са на обща стойност над 100 млн. евро и изпълнение до края на 2011 г..  Освен решаването на екологични проблеми - емисиите от прах, тежки метали и серен диоксид ще бъдат сведени многократно под допустимите норми – проектите са насочени към увеличаване на производствените капацитети на двата цеха. Капацитетът на цинковото производство ще се увеличи с 40%. Въвеждането в екплоатация на новите мощности ще позволи производството на висококачествен цинк (Special High Grade), ще намали преработвателните разходи и ще повиши производителността на труда.
 
Какво показва финансовият ви анализ - колко изгуби акцията от началото на годината и какви бяха причините? Какъв е потенциалът за възстановяване на цената при стабилизиране на пазарите и кои са ключовите показатели, на които следва да се обърне внимание в отчетите?

През периода от началото на годината до края на октомври 2009 г. акциите на ОЦК се представиха значително по-добре от индекса Софикс. Цената на акциите на ОЦК на Българска фондова борса се увеличи с над 130% от началото на годината, спрямо ръст от около 28% на Софикс за съшия период.
 
Цената на цинка и оловото на LME и валутния курс долар/евро са факторите, който оказват влияние в най-голяма степен върху финансовото представяне на ОЦК. Ние оценяваме с по-голяма тежест оперативния резултат на дружеството, тъй като не е повлиян от преоценки на запасите. Показателите, които оказват влияние върху оперативната печалба и които следва да се анализират са treatment charges (заемат дял от около 40% от маржина на производителите), договаряни между производителите и минните дружества, премиите и т.нар. free metal contribution.
 
Очакванията са цената на цинка да се увеличи средно с около 11% за периода 2009-2011, а цената на оловото – с около 9% за същия период.  Докато по отношение на прогнозите, разминаването в последните оценки е в границите на 5%-8%, разминаването в очакванията за развитието на treatment charges за периода 2009-2011 г. варира между -3% до 31%. Основният фактор, допринасящ за несигурността е Китай. 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!