ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ завършва деветмесечието на 2009 г. с приходи от аренда в размер на 2.9 млн. лева, което е увеличение от 16% спрямо 2.5 млн. лв. за същия период на предходната година. Общите приходи на фонда за периода от януари до септември тази година са 3.11 млн. лева.

Разходите на фонда за периода януари-септември спадат до 3.3 млн. лв., което е намаление от 56% в сравнение със 7.5 млн. лв. за същия период на миналата година.

През третото тримесечие на 2009 г. мениджмънтът на фонда  взе решение за обезценяване на просрочени вземания в размер на 525 000 лв. за стопанската 2007/2008 г., произтичащи от арендните договори, сключени от предишното обслужващо дружество, и вземания по изпълнителни дела. Печалбата на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ преди обезценяването на тези вземания е 377 000 лв. Фондът  реализира загуба от 861 000 лв. за деветмесечието на 2008 г. Еднократното обезценяване на просрочените вземания, направено в края на третото тримесечието, доведе до нетна загуба за първите девет месеца на 2009 г. от 148 000 лв.