Подписката за първоначалното увеличение на капитала на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ приключи успешно на 23.11.2007 г, съобщиха от Българската фондова борса. Лицата, закупили права при борсовата им продажба, записаха общо 169 804 нови акции от увеличението. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 1 698 040 лв. беше заплатена изцяло по набирателната сметка на дружеството открита в Обединена българска банка. Търговията с правата от първото увеличение на капитала на дружеството започна на 17 октомври. На първичното публично предлагане бяха предложени за продажба 170 000 права, които даваха право за записване на 170 000 акции при номинална и емисионна стойност 10 лв. Крайната дата за търговия с правата бе 01.11.2007 г., а срокът за записване на акциите от увеличението изтече на 23.11.2007 г.

Дружеството планира средствата от увеличението на капитала да бъдат използвани за придобиване на недвижими имоти.