Създадената добавена стойност от нефинансовите предприятия през 2009 г. е близо 34.315 милиарда лева, сочат предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Според данните на националната статистика, с най-голям относителен дял в създадената от нефинансовите предприятия добавена стойност са секторите Транспорт, съобщения и услуги и Индустрия /съответно, 32.8% и 33.1%/. Следват Търговия. Хотелиерство с 21.4% и Строителство – с 12.7%.

В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2009 г. са представили 345 447 нефинансови предприятия, което е с близо една четвърт повече от предходната година. Същевременно обаче, по предварителни данни, произведената  продукция и оборотът намаляват съответно с 10.7 и 11.7% в сравнение с 2008 година.

От НСИ уточняват, че годишен отчет за 2009 г. са представили 34 045 промишлени предприятия, което е с около 7% повече от 2008 година. По  предварителни  данни  произведената  през миналата година продукция от промишлените предприятия по  текущи цени възлиза на близо 47.246 милиарда лева. По съпоставими цени произведената продукция /без  акцизи/ намалява с 5.4%. Със спад от 17.4% е  продукцията  в секторa с най-голям относителен дял - преработващата промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст от 3.8%. При доставянето на води, канализационни услуги и управлението  на отпадъци е регистриран спад на произведената продукция с 28.2%, а в добивната промишленост - с 15.4%.

През 2009 г. създадената добавена стойност в промишлеността по предварителни  данни на статистиката е 11.366 милиарда лева. Изчислена по текущи цени, добавената стойност намалява с 5.1% в сравнение с 2008 година. Най-значително  е  намалението  при доставянето на  води,  канализационни  услуги и управлението на отпадъци -  с 23.1%,  следвано  от  намалението  в  преработващата  промишленост -  с 9.3%,  и  в добивната  промишленост -  с 1.5%.  При  производството  и  разпределението  на  електрическа  и топлоенергия и газ е регистриран ръст от 16.9%.

Оборотът на промишлените предприятия през 2009 г., изчислен от текущи цени, намалява с 19.2%  спрямо 2008  година. Спад на  оборота  в  сравнение  с предходната  година  се наблюдава  във всички  сектори  на  индустрията:  в  преработващата  промишленост -  с 23%,  при  доставянето  на води, канализационни услуги и управлението на отпадъци - с 24.5%, в добивната промишленост - с 18.3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.4%.

През 2009 г. броят на предприятията, занимаващи се със строителна дейност и представили годишен отчет в НСИ, е 23 535, като предприятията от сградното строителство се увеличават с 3.2% в  сравнение  с 2008  г.,  а  при  предприятията  от  гражданското/инженерното  строителство  е регистрирано увеличение от 22.6%.

По  предварителни  данни  на  НСИ,  през 2009  г.  общата  строителна  продукция  възлиза  на  19.274  милиарда лева,  което  е  с 10.7%  по-малко  в  сравнение  с  предходната  година.  Произведената продукция от сградно строителство намалява с 15.9% спрямо 2008 г. до 12.241 милиарда лева, а тази от гражданско/инженерно строителство запазва нивото си от предходната година.

Изчислената брутна добавена  стойност по факторни  разходи, по  текущи цени,  за 2009  г.  в сектор Строителство е 4.349 милиарда лева и намалява с 10.6% в сравнение с 2008 година.  По предварителни данни оборотът на строителните предприятия по текущи цени на 2009 г. намалява с 5.2% в сравнение с предходната година и достига 19.169 милиарда лева.

Отчетените приходи от строително-монтажни работи по текущи цени през 2009 г. са 17.069 милиарда лева,  като 63.5%  от  тях  са  от  сградно  строителство  и 36.5% -  от  гражданско/инженерно строителство.  За  сравнение,  през 2008  г.  това  съотношение  е 67.4%  от  сградното  и 32.6%  от гражданското/инженерното строителство.

В  сектор  Търговия; ремонт на  автомобили и мотоциклети  за 2009  г.  са  отчетени 143 140 предприятия,  или  с 14.4%  повече  в  сравнение  с  предходната  година.  В  сектор Хотелиерство  и ресторантьорство  отчетените  фирми  са 25 951,  които  регистрират  ръст  от 17%  спрямо 2008 година.

През 2009 г. по предварителни данни произведената продукция в сектор Търговия; ремонт на  автомобили  и  мотоциклети достига 14.818  милиарда лева,  но  спрямо 2008  г.  намалява  с 10.1%  по текущи цени. В сектор Хотелиерство и ресторантьорство е произведена продукция за 2.308 милиарда лева, като е отчетен незначителен спад -  с 3.8%, в сравнение с предходната година.

По предварителни данни в сектор Търговия;  ремонт  на  автомобили  и  мотоциклети добавената стойност по факторни разходи през 2009 г. е 6.411 милиарда лева. За същата година в сектор Хотелиерство и ресторантьорство този показател достига 927 млн. лева. В сравнение с 2008 г. е отчетен спад и в двата сектора, съответно с 15.2 и 6.9% по текущи цени.През 2009 г.  по  предварителни  данни  в  сектор Търговия;  ремонт  на  автомобили  и мотоциклети е реализиран оборот от 76.718 милиарда лева, което по текущи цени е с 14.2% по-малко в сравнение  с 2008 година.  В  сектор Хотелиерство и ресторантьорство оборотът  достига 2.832 милиарда лева, или с 2.9% по-малко от реализирания през предходната година.

По предварителни данни  за 2009  г. от дейностите транспорт, съобщения и услуги  годишен отчет са представили 118 766 фирми, или с 13.6% повече в сравнение с предходната година. Въз основа на обобщените резултати  се наблюдава  спад  спрямо 2008  г. при произведената продукция и добавената стойност по факторни разходи, съответно с 4.6 и 3.4%.

Намалява и оборотът на предприятията - с 2.8%, и достига до 29 168 млн. лв., което се дължи в най-голяма  степен на  спада  в  сектор Транспорт,  складиране и пощи -  с 16.2%. Намаление на оборота  е  регистрирано и  в  секторите Създаване и  разпространение на информация и  творчески продукти;  Далекосъобщения  и Операции  с  недвижими  имоти,  съответно  с 0.8  и 5.4%.  В останалите  сектори  от  областта  на  услугите  е  отчетен  ръст,  като  най-значителен  е  в Хуманно здравеопазване и социална работа - с 22.8%.