Ръст от 2.3% на месечна база бележи индексът на производствените цени в Българи през месец юли. На годишна база средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани у нас, е с 9.3% нагоре. Това показват данните на Националния статистически институт.

В най-голяма степен за общото увеличение на индекса през юли има производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, които добавят 10.8%. Коригират го намаленията в цените при добивната промишленост - с 0.7% и преработващата промишленост - с 0.9%.

В същото време общият индекс на цени на производител през юли 2010 година нараства с 0.6% спрямо предходния месец юни. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.7%, докато намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 1.8%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 8.1%, при производството на основни метали - с 5.6%, и при производството на химични продукти - с 2.9%, а увеличение е регистрирано при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.9%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.0%.

На годишна база общият индекс на цените на производител през юли 2010 година се увеличава с 10.2%, като отново в преработващата промишленост нарастването на цените на производител е по-голямо. Там ръстът е с 9.2% спрямо юли 2009 година.

По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 35.3%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.7%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 12.0%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6.0%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.5%, и при производството на хранителни продукти - с 2.0%.