Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) ще бъде преобразуван в Национална агенция „Пътна инфраструктура” към Министерския съвет, предвиждат утвърдените от правителството предложения за промени в Закона за пътищата, съобщиха от правителствената информацонна служба.

С проектозакона ясно са дефинирани и разграничени правомощията на Министерския съвет и на министрите на транспорта и на регионалното развитие и благоустройството като органи, които определят и провеждат политиката в сектора, и на новата административна структура.

Целта е създаването на условия за по-добро управление на дейностите, свързани със собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането на финансирането на пътната мрежа. В проекта е записано, че Министерският съвет определя държавната политика за планиране, изграждане, управление и поддържане на пътната инфраструктура. Посочено е още, че министърът на транспорта формира държавната политика, свързана с развитието на републиканските пътища, а министърът на регионалното развитие и благоустройството го подпомага в политиката за второкласните и третокласните републикански пътища.

Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) ще има статут на юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Запазват се специализираните звена на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, които ще бъдат специализирани звена в НАПИ – 27 пътни управления, Централна лаборатория по пътища и мостове и Управление „Пътни такси и разрешителни”.

Новата агенция ще се ръководи от Надзорен съвет и изпълнителен директор. В съвета ще участват 5 души, които ще се одобряват и назначават от Министерския съвет по предложение на премиера и на министрите на транспорта, на регионалното развитие и благоустройството и на финансите. Негови членове могат да бъдат експерти с доказан професионален опит – инженери, икономисти и юристи. Мандатът им ще е 5 години.Изпълнителният директор на НАПИ и двамата негови заместници ще се назначават от министър-председателя.