Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства с 11.1% до 376.2 лв., съобщиха от Националния статистически институт.

Работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, увеличава своя дял в общите доходи с 2.3 процентни пункта до 44.6%. Средно на лице от домакинството работната заплата нараства със 17.4% и достига до 167.9 лв..

Вторият по значение източник на доходи са доходите от пенсии. През декември 2008 година спрямо същия месец на предходната година те нарастват с 13.1% до 75.4 лв. средно на едно лице. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 3 процентни пункта до 20.0%.

Същевременно расте и общия разход на лице от домакинство, като през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. разходът скача с 4.5% до 322.28 лв.

Разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат незначителен спад от 1.8% и достигат до 118.31 лв. средно на лице от домакинство. Намалява и относителният дял на този разход с 2.4 процентни пункта до 36.7%.

През декември 2008 година спрямо същия месец на предходната година разходите за комунални почти се запазват. Те възлизат на 49.23 лв. през декември 2007 г., а през същия месец на 2008 г. са 50.60 лв. Делът им в общите разходи отчита незначително намаление от 0.3 процентни пункта до 15.7% през декември 2008 година.

Нарастват разходите за здравеопазване с 20.2% до 13.98 лв. средно на лице, като делът им в общия разход се увеличава с 0.5 процентни пункта до 4.3%.

Разходите за транспорт и съобщения нарастват с11.2% до 32.58 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства сравнително незначително от 9.6% на 10.1%.

Разходите за облекло и обувки също отчитат увеличение от 4.4% и достигат до 12.24 лв. средно на лице, а делът им се запазва на 3.8%.