Към края на април проблемните кредити на нефинансовите предприятия в балансите на банките достигат 4.687 млрд. лева, показва статистиката на БНБ. Това означава, че в рамките на един месец проблемните кредити са нараснали със 114 млн. лв., след като в края на март проблемни бяха 4.573 млрд. фирмени кредити.

Ако от обема на отпуснатите кредити се приспадне овърдрафта, 20.5% от фирмените кредити са класифицирани като проблемни – в това число необслужвани експозиции, загуба и преструктурирани експозиции. Месец по-рано делът на лошите и необслужвани фирмени кредити беше 20.3%.

Общо фирмени кредити на стойност 22.862 млрд. лв. са регистрирани в банките, а отпуснатият овърдрафт възлиза на други близо 9 млрд. лв.

Ръст на проблемните кредити се наблюдава и при ипотеките, където 1.487 млрд. лв. са лоши или преструктурирани вземания. Но прирастът на проблемните ипотеки значително се е забавил по сравнение с предходни години и в рамките на април е едва 5 млн. лв. Що се касае до потребителските кредити, проблемни от тях са 1.356 млрд. лв., или 20 млн. лв. месечен проблемен прираст.

Общият обем на проблемните кредити у нас надхврля 7.73 млрд. лева, което е своеобразен рекорд за новата ни финансова история. Отново с изключение на овърдрафта, проблемните кредити са близо 19.33% от всички кредити.

Банкери коментират, че резултатите за април не означават задължително ново влошаване на финансовите условия в страната, а може би са изражение и на ниската кредитна култура на българина. Около 60% от проблемните кредити в страната са задължения на фирми. Редица родни предприемачи макар да имат финансова възможност не бързат да изплащат задълженията си на банките, освен ако не бъдат подсетени настоятелно.

Становището, че българските фирми не обичат да се съобразяват с кредитния си график намира частично потвърждение в движението на проблемните кредити по месеци – през март се наблюдава спад, който може да се обясни и като плащане накуп, паралелно с данъчните задълженията към държавата. Според банкерите, с които разговаряхме, кредитен регистър би наказал подобно поведение.