Икономиката на България се възстановява благодарение на силното външно търсене, докато търсенето на вътрешния пазар все още изостава. Това са констатациите на излязлото днес във Варшава ново издание на Редовния икономически доклад за ЕС10 на Световната банка.

Половин година след като Европа бе разтърсена от криза на държавния дълг, възстановяването на страните от ЕС10 продължи през 2010 година, с тенденция на засилване през 2011 година.

Според доклада, увеличените запаси и износът са в основата на възстановяването, с водеща роля на промишлеността. Промишлеността се възползва най-много от засиленото глобално търсене на инвестиционни стоки и стоки за дълготрайна употреба, като за това спомогна и силната интеграция в европейските продуктови вериги, докато потреблението и инвестициите в основен капитал остават слаби.

Ръстът на БВП на годишна база в страните от ЕС10 се увеличава от 0.6 процента през първото тримесечие на годината на 2.2 процента през втората тримесечие на същата година.

Растежът се подобрява не само благодарение на ефекта от базата за сравнение - второто тримесечие на 2009 година беше най-ниската точка на кризата – но и на силната динамика на отделните икономики, като растежът на тримесечна основа нарасна от 0.4 на 0.8 процента.

Обратът в глобалната търговия и промишленото производство доведоха до засилване на икономическата активност. Европейските икономики се възползваха от възходящите тенденции в търговията, възвръщането на доверието във финансовите пазари в отговор на взетите решителни политически мерки, ниските лихвени проценти и положителното взаимно влияние на реалния и финансовия сектор.

Подемът постепенно се разпространява в целия регион. Растежът в Чехия, България, Унгария и Словения се очертава по-скромен - между 0 и 2.0 процента, като търсенето на вътрешния пазар остава слабо. Само в Латвия и Румъния се очаква свиване на икономиката през 2010 година, което е отражение на породената от кризата огромна нужда от корекция на неустойчивия вътрешен бум в тези страни. През 2011 година се очаква растежът да е положителен във всички страни от ЕС10.

"България отбеляза растеж, макар и скромен, през третото тримесечие на 2010 година след 6 последователни тримесечия на свиване на икономиката", казва Каспар Рихтер, старши икономист на СБ за Европа и Централна Азия.

"Премахването на структурните бариери, обаче, ще засили растежа и ще намали сериозната разлика в производителността между България и водещите икономики в ЕС. България би могла да се възползва от значителните по размер европейски фондове за подобряване на инфраструктурата и качеството на човешкия капитал, тъй като глобалната финансова криза доведе до намаляване на частните капиталови потоци", казва още експертът.

"Три са ключовите проблеми пред управляващите в страните от ЕС10 за постигане на устойчив растеж", казва Питър Харолд, директор за Централна Европа и Балтийските държави в Световната банка.

"Първият, който е свързан с монетарната политика, изисква от централните банки и финансовите органи активна работа за засилване на устойчивостта и гъвкавостта на финансовия сектор на национално и европейско ниво. Вторият е свързан с изпълнението на реалистични средносрочни фискални политики, включващи по-ефективно разпределение на бюджетните разходи, и стабилизиране на разходите, свързани с възрастното население, както и укрепване на фискалните институции. Третият проблем е свързан с отстраняването на структурните бариери, което да доведе до засилване на растежа без да се стига до бум на вътрешното търсене, стимулирано от кредитна експанзия", заявява експертът от СБ.