На проведено извънредно общо събрание на акционерите на Сила Холдинг АД е прието решение за увеличение капитала на дружеството до 2 090 378 лв. чрез емитиране на нови 1 999 492 бр. обикновени, безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. на всяка една.
За тази цел Съвета на директорите ще предприеме действия за изберане на инвестиционен посредник отговарящ на изискванията на чл. 112б от ЗППЦК, ще изготви необходимите документи, сред които проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и представянето им за одобрение от Комисията за финансов надзор.
Овластява се Съвета на директорите да увеличи капитала до 5 млн. лв. в срок до 5 години от вписване на изменението на устава в търговския регистър на основание чл. 196 от ТЗ.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 21.11.2007 год.