Акциите на Слънчо АД ще се търгуват на Българска фондова борса, след като дружеството реализира вторичното публично предлагане на книжата, става ясно от съобщение в Държавен вестник. Емисията е в размер на 1.6 млн. акции с номинална стойност 1 лев всяка и представляват съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Предметът на дейност на емитента е производство на детски храни и диетични храни на зърнена основа; преработка на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина.

Основни акционери на дружеството са Почивен комплекс - РМ ЕООД с 75.85% от капитала и Виктор Алексиев Михайлов с 19.70%.

Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Емил Динков, изпълнителен директор, Виктор Михайлов, председател на СД иНина Данчева.