На пресконференция проведена на 20.05.2016г., Столична община обяви започване на изпълнението на проект «Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници.

Проектът ще се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-032-001/18.08.2015 г. между Столична община и Министерство на енергетиката. Общата стойност е 781 859,62 лева и ще се изпълни с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На събитието присъстваха Мария Бояджийска заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване", г-жа Лорита Радева – Председател на Постоянната комисия по екология към СОС, г-н Жечо Станков – зам. Министър на енергетиката, г-жа Нина Макарова – директор на Дирекция «Общински земи, гори, водни обекти и околна среда» и Ръководител на проекта и над 50 заинтересовани лица.

Проектът предвижда замяна на използваното гориво промишлен газьол с гориво дървесна биомаса в 5 общински обекта (9 сгради) и осигуряване на необходимите за това складови стопанства чрез тяхната реконструкция и/или ново изграждане. За целта ще се доставят и монтират нови котелни инсталации, работещи с дървесни пелети и енергийни трески. Дървесината за производство им се добива от общински горски територии и лесопаркове и се обработва от въведената в експлоатация инсталация за биологично третиране „Хан Богров“.

Петте обекта, в които ще се монтират новите котелни инсталации са: 170 СОУ „Васил Левски”, кв. Курило, район Нови Искър – 2 сгради /стара и нова/; 115 ОУ „Св.Кирил и Методий”, с. Горни Богров, район Кремиковци – 1 сграда; 116 ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Яна, район Кремиковци – 1 сграда; 156 ОУ „Васил Левски”, квартал Кремиковци, район Кремиковци – 1 сграда; 15 ЦДГ– 2 сгради /стара и нова/, 44 СДЯ– 1 сграда и Детска кухня – 1 сграда в с. Бистрица, район Панчарево;

С реализацията на проекта ще се постигнат следните цели:

  • В 9 общински сгради ще бъдат въведени енерго ефективни системи за осигуряване на отопление, чрез използване на възобновяеми енергийни източници; финансови спестявания, оптимално разходване на ресурсите на общината чрез оползотворяването на биомасата; положителен екологичен ефект чрез намаление на емисиите на СО2 и повишаване на качеството на живот на учениците/ децата в детските заведения, които ежедневно използват сградите, свеждайки до минимум риска за човешкото здраве и околната среда.