По предварителни данни на Националния статистически иниститут през март 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава със 7.3% в сравнение с февруари. Сградното строителство е със значителен относителен дял (66.8%) в общото строително производство и нараства с 5.2%, а при гражданското/инженерното строителство увеличението достига 11.9%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция.

На годишна база обаче общата строителна продукция през март намалява с 4.3%, което е резултат от спада с 8.8% на сградното строителство. Гражданското строителство се увеличава с 6.1% спрямо март 2008 г. и потвърждава тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата.

Заб. Съгласно Класификацията на сградите и строителните съоръжения сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, а гражданското/инженерното строителство - инфраструктурното строителство на пътища, мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.