Кърджалийският Окръжен Съд е вписал в регистъра за търговски дружества Трейс Кърджали АД, стана ясно от съобщение, публикувано в борсата.

Уставеният капитал на дружеството е в размер на 50 хил. лв., внесен изцяло и разпределен в същия брой поименни акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Трейс груп холд АД-Стара Загора е записало 45 хил. броя поименни акции на стойност 45 хил. лв.

Предметът на дейност на кърджалийското дружество е строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, проектантско-инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Трейс Кърджали АД е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите е с мандат от три години и е в състав от трима членове - Николай Михайлов, председател, Цветан Цонев и Мирослав Манолов. Прокурист на Трейс Кърджали АД е Динка Пеева Костова. Срокът на дружеството е неопределен.